Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre aşağıdaki meslek grupları şantiye şefliği yapabilecekler.

2 Mart 2019’da yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe göre:

  • İnşaat Mühendisleri
  • Mimarlar
  • Makine Mühendisleri
  • Elektrik Mühendisleri
  • Denkliği bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisleri
  • Yapı, makine, elektrik teknik öğretmenleri
  • İnşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikerleri

 

Şantiye şefliği

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki kişiler şantiye şefliği görevini üstlenemez:

a) Mahkeme veya üyesi olduğu meslek odası tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince.

b) Tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar.

(2) Şantiye şefinin;

a) Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi,

b) Yükseköğrenim kurumunca elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleklere ilişkin inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen,

olması şarttır.

(3) Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır.