İş kazası geçiren işçi ne yapmalı?
İş yerinde iş kazası geçiren işçinin daha sonra hak iddia edebilmesi için ve iş kazası sonucu elde edebileceği kazanımları kaybetmemesi için yapması gerekenler bulunmaktadır. İş kazası geçiren işçi ne yapmalı?
08:44 – 26 Eylül 2018
Haberler
Ekonomi
İş kazası geçiren işçi ne yapmalı?

İş kazaları günümüzün en büyük problemlerinden biri ve bu konuda çalışanların yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. İşveren, işyerinde, işçinin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorundadır. İş kazası, işverenin işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Bu yüzden kaza geçiren işçinin ne yapması gerektiğini iyi bilmesi gerekiyor. Peki, iş kazası geçiren işçi ne yapmalı? bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İŞ KAZASI NEDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi iş kazasının tanımını yapılmış ve iş kazası sayılabilmenin şartlarını düzenlemiştir. Buna göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için; kazaya uğrayanın sigortalı olması, olayın 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi, sigortalının kaza nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması, zarar ile kaza arasında illiyet bağı olması gerekmektedir. Ayrıca, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ve sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalı çalışanı bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar iş kazasıdır.

İş kazası, yabancı ve dıştan gelen bir etken yani, dış bir olay sonucu mağdurun vücut bütünlüğüne, organik yapısına zarar vermelidir. Dıştan gelen olay; iş yerinde patlama, bir maddenin çarpması, düşmesi, zehirlenme, elektrik cereyanına kapılma, yüksekten düşme, güneş çarpması gibi durumlar olabilir. Kasti olmasa dahi bir iş ifası sırasında meydana gelebilecek durumlar, zaman çevre ikileminde iş kazasına sebebiyet ilkeleri olarak kabul edilmektedir.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ NE YAPMALI?

– İş kazası geçiren işçinin öncelikle hastane belgelerinin iş kazası olarak düzenlenip düzenlenmediğini takip edilmelidir.

– İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip, bildirilmediği takip edilmelidir.

– İş kazası geçiren işçinin sağlık kuruluşunda görevli güvenlik güçlerine vereceği ifade önem arz etmektedir. Kazanın kendi kusuru olduğu ve işvereninden şikayetçi olmadığı yönündeki bir ifade sonucu işveren hakkında açılacak ceza davası takipsizlikle sonuçlanabilir.

– İş kazası süresince işveren tedavi konusunda gerekli hassasiyeti göstermez ise idari yönden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyet edileceği, adli yönden ise maddi-manevi tazminat davası açılacağı hususu yazılı olarak iletilmelidir.

– İş kazası sonucu işçi işten çıkartılmış ise en kısa sürede İş Mahkemesi nezdinde dava açması gerekir.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13 ve 14 ile 4857 sayılı İş Kanunu 77.maddesi hükümleri gereği iş kazası ve meslek hastalığının en geç üç işgünü içinde elektronik ortamda bildirilmesi zorunludur. Elektronik ortamda bildirim sonrası SGK’ya ve ÇSGB’ye bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

– İş kazası geçiren kişi, eğer işverenin bu kazadan haberi yoksa kazadan sonraki gün içinde işverene kazayı bildirmelidir.

– İş kazası geçiren kişi, iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin önerdiği tedbir ve tavsiyelere uymalıdır.

– İş kazası geçiren kişinin ihmali yüzünden hastalığının artması halinde, verilecek ödenekler işçinin kusuru oranında azalacaktır. Ancak bu oran %50 geçemez.

Kurum tarafından gerekli tedavi sigortalıya yazılı olarak bildirilmiş, sigortalı buna uymamış ise teklif edilen tedaviyi kabul edip kuruma başvuracağı tarihe kadar sigortalıya;

– İşçiye iş kazası sonrasında yapılması gereken tedavi yapılmaz,
– Geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik ödeneği verilmez.

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/is-kazasi-geciren-isci-ne-yapmali-oub1-2646453/