100 SORUDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kitapçığına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7d5b0a2f-e0ea-41e0-bf0b-bc9e43dfb57a.pdf

 

İÇİNDEKİLER

1) Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 8
2) Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak mıdır? 10
3) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir? 11
4) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir? 12
5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır? 13
6) Kanun Kapsamına Dahil Olmayan Kişiler Var mıdır? 14
7) Her Türlü Veri İşleme Faaliyeti İçin Bu Kanun Hükümleri Uygulanacak mıdır? 14
8) Kanun Kapsamındaki Tam İstisna Halleri Nelerdir? 15
9) Kanun Kapsamındaki Kısmi İstisna Halleri Nelerdir? 16

10) Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir? 17
11) Kişisel Veri Nedir? 18
12) Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Ne Demektir? 20
13) Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir? 20
14) Kişisel Sağlık Verisi Nedir? 21
15) İlgili Kişi Kimdir? 21
16) Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir? 22
17) Kişisel Verilerin Otomatik Yollarla İşlenmesi Ne Demektir? 23
18) Kişisel Verilerin Otomatik Olmayan Yollarla İşlenmesi Ne Demektir? 24
19) Veri Kayıt Sistemi Nedir? 25
20) Açık Rıza Nedir? 26
21) Açık Rıza Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir? 28
22) Açık Rıza Geri Alınabilir mi? 29
23) Veri Sorumlusu Kimdir? 30
24) Veri İşleyen Kimdir? 31
25) Herhangi Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Aynı Zamanda Hem Veri sorumlusu Hem de Veri
İşleyen Olabilir mi? 32
26) Kanunda Sayılan Veri İşlenmesine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Bakımından
Esas Sorumlu Kimdir? 33
27) Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler Nelerdir? 34
28) Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma Ne Demektir? 35
29) Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma Ne Demektir? 36
30) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi Ne Demektir? 37
31) Amacın Meşru Olması Ne Demektir? 38
32) Kişisel Verilerin, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması İlkesi
Ne Demektir? 39
33) Kişisel Verilerin Ancak İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli
Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Ne Demektir? 40
34) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? 41
35) Kişisel Verilerin Aleni Olması Ne Demektir? 42
36) İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun
Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Ne Anlama Gelmektedir? 43
37) Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatini Tespit Etmek İçin Göz Önünde Bulundurulması
Gereken Hususlar Nelerdir? 44
38) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? 45
39) Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? 46
40) Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Nedir? 47
41) Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Nedir? 47
42) Anonim Veri ve Anonim Hale Getirilmiş Veri Arasındaki Fark Nedir? 48
43) Kişisel Veriler Hangi Şartlarda Silinmeli, Yok Edilmeli veya Anonim Hale Getirilmelidir? 48
44) Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir? 49
45) Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir? 50
46) Yabancı Ülkede Yeterli Koruma Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesinde ve Yeterli
Korumanın Bulunmaması Halinde Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İzin Verirken Kurul
Hangi Kriterleri Dikkate Alacaktır? 52
47) Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir? 53
48) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Şekil Şartı Var mıdır? 53
49) İlgili Kişinin Hakları Nelerdir? 54
50) Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Nelerdir? 55
51) Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu Adına Başka Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Tarafından
İşlenmesi Durumunda Veri Güvenliğine İlişkin Olarak Veri Sorumlusunun Sorumluluğu
Nasıl Düzenlenmiştir? 56
52) Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Başvurular Kime Yapılır? 57
53) Veri Sorumlusuna Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulunmakta mıdır? 58
54) Veri Sorumlusuna Başvuru İçin Herhangi Bir Ücret Öngörülmüş müdür? 58
55) Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebini Hangi Süre İçinde Yerine Getirir? 59
56) Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebi Üzerine Neler Yapabilir? 59
57) Veri Sorumlusu Cevabını İlgili Kişiye Nasıl Bildirir? 60
58) Kurula Şikâyet Hangi Süre İçinde Yapılmalıdır? 60
59) Doğrudan Kurula Şikâyet Yoluna Gidilebilir mi? 61
60) Kurula Şikâyet Yoluna Gitmenin Bir Ön Şartı Var mıdır? 61
61) Kurula Şikâyet Yoluna Gidilirken Aynı Zamanda Yargı Yoluna Gidilebilir mi? 62
62) İlgili Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Var mıdır? 62
63) Kurulun Resen İnceleme Yetkisi Var mıdır? 63
64) Kurula Şikâyet İçin Herhangi Bir Şart Öngörülmüş müdür? 63
65) Veri sorumlusunun Hangi Süre İçerisinde Kurula Cevap Vermesi Gerekir? 64
66) Kurul Her Türlü Belgeyi Veri Sorumlusundan İsteyebilir mi? 64
67) Kurul Hangi Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermelidir? 65
68) Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse Ne Olur? 65
69) Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Hangi Süre İçinde Yerine Getirilir? 66
70) Kurul İlke Kararı Alabilir mi? 66
71) Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi Var mıdır? 67
72) Veri Sorumluları Sicili Nedir? 67
73) Veri Sorumluları Siciline Kayıt Ne Zaman Başlar? 68
74) Veri Sorumluları Siciline Kimler Kayıt Olmalıdır? 69
75) Türkiye’de Yerleşik Olmayan Veri Sorumluları, Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır? 69
76) Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstisnası Var mıdır? 70
77) Veri Sorumluları Siciline Bildirim Hangi Unsurları İçerir? 70
78) Veri Sorumluları Sicilinin Kamuya Açık Olması Ne Demektir? 71
79) Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Cezai Yaptırımlar Konusunda Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Nasıl Bir Düzenleme Öngörmektedir? 72
80) Kişisel Verilerin Koruması Kanununda Hangi Konulara İlişkin İdari Yaptırımlar
Öngörülmüştür? 72
81) Kurul Kimler Hakkında İdari Yaptırım Kararı Verebilir? 73
82) Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Hukuki Statüsü Nedir? 73
83) Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kanunda Nasıl
Düzenlenmiştir? 74
84) Kurumun Görevleri Nelerdir? 74
85) Kurul Kaç Kişiden Oluşur ve Kurul Üyeleri Nasıl Seçilir? 75
86) Kurul Üyeliğine Seçilebilmek İçin Hangi Şartlar Aranır? 75
87) Kurul Başkanı ve İkinci Başkan Nasıl Seçilir? 76
88) Kurul Üyelerinin Görev Süresi Kaç Yıldır? 76
89) Kurul Üyeleri Nasıl ve Nerede Yemin Ederler? 77
90) Kurul Üyeleri Başka Bir Görev Yapabilirler mi? 77
91) Kurul Üyelerinin Görevine Son Verilebilir mi? 78
92) Kurulun Görevleri Nelerdir? 79
93) Kurulun Çalışma Esasları Nasıldır? 80
94) Kurul Üyelerinin Sır Saklama Yükümlülüğü Var mıdır? 80
95) Başkanın Statüsü Nasıldır? 81
96) Başkanın Görevleri Nelerdir? 81
97) Başkanlığın Oluşumu Nasıldır? 82
98) Başkanlığın Görevleri Nelerdir? 83
99) Kurumun Bütçesi ve Gelirleri Nelerdir? 84
100) Kanunun Yayımından Önce İşlenmiş Kişisel Veriler İçin Bir Geçiş Süresi Var mıdır? 85